user ,欢迎您!| 安全退出 登录  | 注册       phone 010-62112301 / 0538-8295299 email sales@gu-optics.com

导航 产品  > 光学元件  > 透镜  >模压非球面透镜

  该分类下总共 197 个产品      筛选: show

库存状况:
产品编号 产品名称 制图规格 外直径 焦距 数值孔径 镀膜 货期 价格
140012 模压非球面透镜 OD=1.20mm F=0.39mm A型膜 1.20mm 0.39mm 0.55 / 0.13 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140013 模压非球面透镜 OD=1.20mm F=0.39mm B型膜 1.20mm 0.39mm 0.55 / 0.13 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140014 模压非球面透镜 OD=1.20mm F=0.39mm C型膜 1.20mm 0.39mm 0.55 / 0.13 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140015 模压非球面透镜 OD=1.20mm F=0.39mm Q型膜 1.20mm 0.39mm 0.55 / 0.13 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140016 模压非球面透镜 OD=1.20mm F=0.43mm A型膜 1.20mm 0.43mm 0.06/ 0.66 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140017 模压非球面透镜 OD=1.20mm F=0.43mm B型膜 1.20mm 0.43mm 0.06/ 0.66 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140018 模压非球面透镜 OD=1.20mm F=0.43mm C型膜 1.20mm 0.43mm 0.06/ 0.66 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140019 模压非球面透镜 OD=1.20mm F=0.43mm Q型膜 1.20mm 0.43mm 0.06/ 0.66 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140020 模压非球面透镜 OD=1.00mm F=0.55mm A型膜 1.00mm 0.55mm 0.50/ 0.10 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140021 模压非球面透镜 OD=1.00mm F=0.55mm B型膜 1.00mm 0.55mm 0.50/ 0.10 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140022 模压非球面透镜 OD=1.00mm F=0.55mm C型膜 1.00mm 0.55mm 0.50/ 0.10 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140023 模压非球面透镜 OD=1.00mm F=0.55mm Q型膜 1.00mm 0.55mm 0.50/ 0.10 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140024 模压非球面透镜 OD=1.00mm F=0.55mm A型膜 1.00mm 0.55mm 0.50/ 0.11 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140025 模压非球面透镜 OD=1.00mm F=0.55mm B型膜 1.00mm 0.55mm 0.50/ 0.11 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140026 模压非球面透镜 OD=1.00mm F=0.55mm C型膜 1.00mm 0.55mm 0.50/ 0.11 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140027 模压非球面透镜 OD=1.00mm F=0.55mm Q型膜 1.00mm 0.55mm 0.50/ 0.11 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140028 模压非球面透镜 OD=1.24mm F=0.60mm A型膜 1.24mm 0.60mm 0.60 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140029 模压非球面透镜 OD=1.24mm F=0.60mm B型膜 1.24mm 0.60mm 0.60 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140030 模压非球面透镜 OD=1.24mm F=0.60mm C型膜 1.24mm 0.60mm 0.60 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140031 模压非球面透镜 OD=1.24mm F=0.60mm Q型膜 1.24mm 0.60mm 0.60 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140032 模压非球面透镜 OD=2.50mm F=0.70mm A型膜 2.50mm 0.70mm 0.60 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140033 模压非球面透镜 OD=2.50mm F=0.70mm B型膜 2.50mm 0.70mm 0.60 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140034 模压非球面透镜 OD=2.50mm F=0.70mm C型膜 2.50mm 0.70mm 0.60 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140035 模压非球面透镜 OD=2.50mm F=0.70mm Q型膜 2.50mm 0.70mm 0.60 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140036 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=0.75mm A型膜 3.00mm 0.75mm 0.47 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140037 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=0.75mm B型膜 3.00mm 0.75mm 0.47 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140038 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=0.75mm C型膜 3.00mm 0.75mm 0.47 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140039 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=0.75mm Q型膜 3.00mm 0.75mm 0.47 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140040 模压非球面透镜 OD=1.30mm F=0.80mm A型膜 1.30mm 0.80mm 0.12/ 0.50 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140041 模压非球面透镜 OD=1.30mm F=0.80mm B型膜 1.30mm 0.80mm 0.12/ 0.50 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140042 模压非球面透镜 OD=1.30mm F=0.80mm C型膜 1.30mm 0.80mm 0.12/ 0.50 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140043 模压非球面透镜 OD=1.30mm F=0.80mm Q型膜 1.30mm 0.80mm 0.12/ 0.50 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140044 模压非球面透镜 OD=1.824mm F=1.00mm A型膜 1.824mm 1.00mm 0.62 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140045 模压非球面透镜 OD=1.824mm F=1.00mm B型膜 1.824mm 1.00mm 0.62 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140046 模压非球面透镜 OD=1.824mm F=1.00mm C型膜 1.824mm 1.00mm 0.62 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140047 模压非球面透镜 OD=1.824mm F=1.00mm Q型膜 1.824mm 1.00mm 0.62 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140048 模压非球面透镜 OD=2.40mm F=1.14mm A型膜 2.40mm 1.14mm 0.43/ 0.124 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140049 模压非球面透镜 OD=2.40mm F=1.14mm B型膜 2.40mm 1.14mm 0.43/ 0.124 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140050 模压非球面透镜 OD=2.40mm F=1.14mm C型膜 2.40mm 1.14mm 0.43/ 0.124 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140051 模压非球面透镜 OD=2.40mm F=1.14mm Q型膜 2.40mm 1.14mm 0.43/ 0.124 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140056 模压非球面透镜 OD=1.80mm F=1.16mm A型膜 1.80mm 1.16mm 0.30/ 0.30 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140057 模压非球面透镜 OD=1.80mm F=1.16mm B型膜 1.80mm 1.16mm 0.30/ 0.30 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140058 模压非球面透镜 OD=1.80mm F=1.16mm C型膜 1.80mm 1.16mm 0.30/ 0.30 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140061 模压非球面透镜 OD=2.40mm F=1.45mm A型膜 2.40mm 1.45mm 0.58 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140062 模压非球面透镜 OD=2.40mm F=1.45mm B型膜 2.40mm 1.45mm 0.58 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140063 模压非球面透镜 OD=2.40mm F=1.45mm C型膜 2.40mm 1.45mm 0.58 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140064 模压非球面透镜 OD=2.65mm F=1.49mm A型膜 2.65mm 1.49mm 0.53 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140065 模压非球面透镜 OD=2.65mm F=1.49mm B型膜 2.65mm 1.49mm 0.53 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140066 模压非球面透镜 OD=2.65mm F=1.49mm C型膜 2.65mm 1.49mm 0.53 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140067 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=1.81mm A型膜 3.00mm 1.81mm 0.37 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140068 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=1.81mm B型膜 3.00mm 1.81mm 0.37 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140069 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=1.81mm C型膜 3.00mm 1.81mm 0.37 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140070 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=1.81mm Q型膜 3.00mm 1.81mm 0.37 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140075 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=2.00mm A型膜 3.00mm 2.00mm 0.50 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140076 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=2.00mm B型膜 3.00mm 2.00mm 0.50 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140077 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=2.00mm C型膜 3.00mm 2.00mm 0.50 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140078 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=2.00mm Q型膜 3.00mm 2.00mm 0.50 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140083 模压非球面透镜 OD=1.805mm F=2.51mm A型膜 1.805mm 2.51mm 0.20 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140084 模压非球面透镜 OD=1.805mm F=2.51mm B型膜 1.805mm 2.51mm 0.20 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140085 模压非球面透镜 OD=1.805mm F=2.51mm C型膜 1.805mm 2.51mm 0.20 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140086 模压非球面透镜 OD=1.805mm F=2.51mm Q型膜 1.805mm 2.51mm 0.20 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140087 模压非球面透镜 OD=2.05mm F=2.51mm A型膜 2.05mm 2.51mm 0.20 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140088 模压非球面透镜 OD=2.05mm F=2.51mm B型膜 2.05mm 2.51mm 0.20 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140089 模压非球面透镜 OD=2.05mm F=2.51mm C型膜 2.05mm 2.51mm 0.20 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140090 模压非球面透镜 OD=2.05mm F=2.51mm Q型膜 2.05mm 2.51mm 0.20 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140091 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=2.51mm A型膜 3.00mm 2.51mm 0.32 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140092 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=2.51mm B型膜 3.00mm 2.51mm 0.32 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140093 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=2.51mm C型膜 3.00mm 2.51mm 0.32 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140094 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=2.51mm Q型膜 3.00mm 2.51mm 0.32 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140095 模压非球面透镜 OD=4.00mm F=2.54mm UVA型膜 4.00mm 2.54mm 0.66 Rmax<1.00%@350-500nm 请咨询 索取报价 购物车
140096 模压非球面透镜 OD=4.00mm F=2.73mm A型膜 4.00mm 2.73mm 0.55 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140097 模压非球面透镜 OD=4.00mm F=2.73mm B型膜 4.00mm 2.73mm 0.55 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140098 模压非球面透镜 OD=4.00mm F=2.73mm C型膜 4.00mm 2.73mm 0.55 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140099 模压非球面透镜 OD=4.00mm F=2.73mm Q型膜 4.00mm 2.73mm 0.55 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140100 模压非球面透镜 OD=4.50mm F=2.75mm A型膜 4.50mm 2.75mm 0.55 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140101 模压非球面透镜 OD=4.50mm F=2.75mm B型膜 4.50mm 2.75mm 0.55 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140102 模压非球面透镜 OD=4.50mm F=2.75mm C型膜 4.50mm 2.75mm 0.55 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140103 模压非球面透镜 OD=4.50mm F=2.75mm Q型膜 4.50mm 2.75mm 0.55 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140104 模压非球面透镜 OD=4.70mm F=2.76mm A型膜 4.70mm 2.76mm 0.52/ 0.26 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140105 模压非球面透镜 OD=4.70mm F=2.76mm B型膜 4.70mm 2.76mm 0.52/ 0.26 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140106 模压非球面透镜 OD=4.70mm F=2.76mm C型膜 4.70mm 2.76mm 0.52/ 0.26 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140107 模压非球面透镜 OD=4.70mm F=2.76mm Q型膜 4.70mm 2.76mm 0.52/ 0.26 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140108 模压非球面透镜 OD=4.00mm F=2.80mm A型膜 4.00mm 2.80mm 0.60 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140109 模压非球面透镜 OD=4.00mm F=2.80mm B型膜 4.00mm 2.80mm 0.60 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140110 模压非球面透镜 OD=4.00mm F=2.80mm C型膜 4.00mm 2.80mm 0.60 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140111 模压非球面透镜 OD=4.00mm F=2.80mm Q型膜 4.00mm 2.80mm 0.60 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140112 模压非球面透镜 OD=4.00mm F=2.98mm A型膜 4.00mm 2.98mm 0.52 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140113 模压非球面透镜 OD=4.00mm F=2.98mm B型膜 4.00mm 2.98mm 0.52 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140114 模压非球面透镜 OD=4.00mm F=2.98mm C型膜 4.00mm 2.98mm 0.52 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140115 模压非球面透镜 OD=4.00mm F=2.98mm Q型膜 4.00mm 2.98mm 0.52 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140116 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=3.10mm A型膜 6.325mm 3.10mm 0.70 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140117 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=3.10mm B型膜 6.325mm 3.10mm 0.70 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140118 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=3.10mm C型膜 6.325mm 3.10mm 0.70 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140119 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=3.10mm A型膜 6.325mm 3.10mm 0.77 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140120 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=3.10mm B型膜 6.325mm 3.10mm 0.77 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140121 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=3.10mm C型膜 6.325mm 3.10mm 0.77 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140122 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=3.10mm Q型膜 6.325mm 3.10mm 0.77 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140123 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=3.50mm A型膜 3.00mm 3.50mm 0.40 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140128 模压非球面透镜 OD=1.80mm F=3.70mm A型膜 1.80mm 3.70mm 0.21 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140129 模压非球面透镜 OD=1.80mm F=3.70mm B型膜 1.80mm 3.70mm 0.21 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140130 模压非球面透镜 OD=1.80mm F=3.70mm C型膜 1.80mm 3.70mm 0.21 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140131 模压非球面透镜 OD=1.80mm F=3.70mm Q型膜 1.80mm 3.70mm 0.21 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140132 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=3.89mm A型膜 6.325mm 3.89mm 0.55 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140133 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=3.89mm B型膜 6.325mm 3.89mm 0.55 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140134 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=3.89mm C型膜 6.325mm 3.89mm 0.55 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140135 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=4.00mm UVA型膜 6.325mm 4.00mm 0.60 Rmax<1.00%@350-500nm 请咨询 索取报价 购物车
140138 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=4.02mm A型膜 3.00mm 4.02mm 0.17 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140139 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=4.02mm B型膜 3.00mm 4.02mm 0.17 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140140 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=4.02mm C型膜 3.00mm 4.02mm 0.17 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140141 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=4.02mm Q型膜 3.00mm 4.02mm 0.17 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140142 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=4.03mm A型膜 6.325mm 4.03mm 0.64 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140143 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=4.03mm B型膜 6.325mm 4.03mm 0.64 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140144 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=4.03mm C型膜 6.325mm 4.03mm 0.64 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140145 模压非球面透镜 OD=5.42mm F=4.47mm A型膜 5.42mm 4.47mm 0.47 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140146 模压非球面透镜 OD=5.42mm F=4.47mm B型膜 5.42mm 4.47mm 0.47 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140147 模压非球面透镜 OD=5.42mm F=4.47mm C型膜 5.42mm 4.47mm 0.47 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140148 模压非球面透镜 OD=5.42mm F=4.47mm Q型膜 5.42mm 4.47mm 0.47 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140149 模压非球面透镜 OD=4.70mm F=4.50mm A型膜 4.70mm 4.50mm 0.40 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140150 模压非球面透镜 OD=4.70mm F=4.50mm B型膜 4.70mm 4.50mm 0.40 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140151 模压非球面透镜 OD=4.70mm F=4.50mm C型膜 4.70mm 4.50mm 0.40 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140152 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=4.50mm A型膜 3.00mm 4.50mm 0.30 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140153 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=4.50mm B型膜 3.00mm 4.50mm 0.30 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140154 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=4.50mm C型膜 3.00mm 4.50mm 0.30 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140155 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=4.50mm A型膜 6.325mm 4.50mm 0.55 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140156 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=4.50mm B型膜 6.325mm 4.50mm 0.55 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140157 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=4.50mm C型膜 6.325mm 4.50mm 0.55 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140158 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=4.50mm Q型膜 6.325mm 4.50mm 0.55 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140159 模压非球面透镜 OD=6.00mm F=4.60mm A型膜 6.00mm 4.60mm 0.50 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140160 模压非球面透镜 OD=6.00mm F=4.60mm B型膜 6.00mm 4.60mm 0.50 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140161 模压非球面透镜 OD=6.00mm F=4.60mm C型膜 6.00mm 4.60mm 0.50 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140162 模压非球面透镜 OD=2.00mm F=5.00mm A型膜 2.00mm 5.00mm 0.15 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140163 模压非球面透镜 OD=2.00mm F=5.00mm B型膜 2.00mm 5.00mm 0.15 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140164 模压非球面透镜 OD=2.00mm F=5.00mm C型膜 2.00mm 5.00mm 0.15 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140165 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=5.50mm A型膜 7.20mm 5.50mm 0.60 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140166 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=5.50mm B型膜 7.20mm 5.50mm 0.60 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140167 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=5.50mm C型膜 7.20mm 5.50mm 0.60 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140168 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=6.00mm A型膜 3.00mm 6.00mm 0.21 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140169 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=6.00mm B型膜 3.00mm 6.00mm 0.21 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140170 模压非球面透镜 OD=3.00mm F=6.00mm C型膜 3.00mm 6.00mm 0.21 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140171 模压非球面透镜 OD=2.79mm F=6.10mm A型膜 2.79mm 6.10mm 0.18 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140172 模压非球面透镜 OD=2.79mm F=6.10mm B型膜 2.79mm 6.10mm 0.18 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140173 模压非球面透镜 OD=2.79mm F=6.10mm C型膜 2.79mm 6.10mm 0.18 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140174 模压非球面透镜 OD=4.70mm F=6.20mm A型膜 4.70mm 6.20mm 0.30 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140175 模压非球面透镜 OD=4.70mm F=6.20mm B型膜 4.70mm 6.20mm 0.30 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140176 模压非球面透镜 OD=4.70mm F=6.20mm C型膜 4.70mm 6.20mm 0.30 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140177 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=6.20mm A型膜 7.20mm 6.20mm 0.40 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140178 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=6.20mm B型膜 7.20mm 6.20mm 0.40 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140179 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=6.20mm C型膜 7.20mm 6.20mm 0.40 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140180 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=6.20mm Q型膜 7.20mm 6.20mm 0.40 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140181 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=6.70mm A型膜 6.325mm 6.70mm 0.50 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140182 模压非球面透镜 OD=9.20mm F=6.80mm A型膜 9.20mm 6.80mm 0.50 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140183 模压非球面透镜 OD=9.20mm F=6.80mm B型膜 9.20mm 6.80mm 0.50 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140184 模压非球面透镜 OD=9.20mm F=6.80mm C型膜 9.20mm 6.80mm 0.50 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140185 模压非球面透镜 OD=6.51mm F=7.50mm A型膜 6.51mm 7.50mm 0.30 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140186 模压非球面透镜 OD=6.51mm F=7.50mm B型膜 6.51mm 7.50mm 0.30 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140187 模压非球面透镜 OD=6.51mm F=7.50mm C型膜 6.51mm 7.50mm 0.30 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140188 模压非球面透镜 OD=6.51mm F=7.50mm Q型膜 6.51mm 7.50mm 0.30 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140189 模压非球面透镜 OD=9.936mm F=8.00mm A型膜 9.936mm 8.00mm 0.50 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140190 模压非球面透镜 OD=9.936mm F=8.00mm B型膜 9.936mm 8.00mm 0.50 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140191 模压非球面透镜 OD=9.936mm F=8.00mm C型膜 9.936mm 8.00mm 0.50 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140192 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=9.60mm A型膜 6.325mm 9.60mm 0.30 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140193 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=9.60mm B型膜 6.325mm 9.60mm 0.30 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140194 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=9.60mm C型膜 6.325mm 9.60mm 0.30 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140195 模压非球面透镜 OD=6.335mm F=9.90mm A型膜 6.335mm 9.90mm 0.30 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140196 模压非球面透镜 OD=6.335mm F=9.90mm B型膜 6.335mm 9.90mm 0.30 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140197 模压非球面透镜 OD=6.335mm F=9.90mm C型膜 6.335mm 9.90mm 0.30 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140198 模压非球面透镜 OD=11.00mm F=10.00mm A型膜 11.00mm 10.00mm 0.50 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140199 模压非球面透镜 OD=11.00mm F=10.00mm B型膜 11.00mm 10.00mm 0.50 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140200 模压非球面透镜 OD=11.00mm F=10.00mm C型膜 11.00mm 10.00mm 0.50 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140205 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=11.00mm A型膜 7.20mm 11.00mm 0.30 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140206 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=11.00mm B型膜 7.20mm 11.00mm 0.30 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140207 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=11.00mm C型膜 7.20mm 11.00mm 0.30 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140211 模压非球面透镜 OD=6.00mm F=11.00mm A型膜 6.00mm 11.00mm 0.24 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140212 模压非球面透镜 OD=6.00mm F=11.00mm B型膜 6.00mm 11.00mm 0.24 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140213 模压非球面透镜 OD=6.00mm F=11.00mm C型膜 6.00mm 11.00mm 0.24 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140217 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=11.00mm A型膜 7.20mm 11.00mm 0.30 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140218 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=11.00mm B型膜 7.20mm 11.00mm 0.30 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140219 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=11.00mm C型膜 7.20mm 11.00mm 0.30 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140220 模压非球面透镜 OD=7.20mm F=11.00mm Q型膜 7.20mm 11.00mm 0.30 Rmax<0.25%@1300-1700nm 请咨询 索取报价 购物车
140221 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=12.00mm A型膜 6.325mm 12.00mm 0.22 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140222 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=12.00mm B型膜 6.325mm 12.00mm 0.22 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140223 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=12.00mm C型膜 6.325mm 12.00mm 0.22 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140227 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=13.86mm A型膜 6.325mm 13.86mm 0.18 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140228 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=13.86mm B型膜 6.325mm 13.86mm 0.18 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140229 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=13.86mm C型膜 6.325mm 13.86mm 0.18 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140233 模压非球面透镜 OD=4.985mm F=15.04mm A型膜 4.985mm 15.04mm 0.15 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140234 模压非球面透镜 OD=4.985mm F=15.04mm B型膜 4.985mm 15.04mm 0.15 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140235 模压非球面透镜 OD=4.985mm F=15.04mm C型膜 4.985mm 15.04mm 0.15 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140236 模压非球面透镜 OD=6.50mm F=15.29mm A型膜 6.50mm 15.29mm 0.16 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140237 模压非球面透镜 OD=6.50mm F=15.29mm B型膜 6.50mm 15.29mm 0.16 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140238 模压非球面透镜 OD=6.50mm F=15.29mm C型膜 6.50mm 15.29mm 0.16 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140239 模压非球面透镜 OD=6.50mm F=18.40mm A型膜 6.50mm 18.40mm 0.15 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140240 模压非球面透镜 OD=6.50mm F=18.40mm B型膜 6.50mm 18.40mm 0.15 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140241 模压非球面透镜 OD=6.50mm F=18.40mm C型膜 6.50mm 18.40mm 0.15 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车
140242 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=22.00mm A型膜 6.325mm 22.00mm 0.13 Ravg≤0.50%@350-700nm 请咨询 索取报价 购物车
140243 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=22.00mm B型膜 6.325mm 22.00mm 0.13 Rmax<1.00%@600-1050nm 请咨询 索取报价 购物车
140244 模压非球面透镜 OD=6.325mm F=22.00mm C型膜 6.325mm 22.00mm 0.13 Rmax<1.00%@1050-1600nm 请咨询 索取报价 购物车

查看更多

特征

非球面透镜镀膜曲线图:    
     

A型 Ravg≤0.50%@350-700nm

B型透膜 Rmax<1.00%@600-1050nm

C型 Rmax<1.00%@1050-1600nm

     
     
     

Q型 Rmax<0.25%@1300-1700nm

 

UVA型 Rmax<1.00%@350-500nm

 

 

相关查看所有

淘宝店铺

淘宝店铺

微信扫描关注

微信二维码
Copyright©2016-2021 联合光科技 (北京) 有限公司  版权所有  备案号:京ICP备17008519号-1